صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "ہمچو"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
کہ نَباید خورد و جَو ہمچوں خراں480 479 441 200 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
ہمچو شمعِ کُشتہ در چشمم نگہ خوابیدہ است”104 104 77 74 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
ہمچو نَے از نیستانِ خود حکایت می کنم83 83 51 41 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں