صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "گوسفند"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
نہ آہِ سرد کہ ہے گوسفندی و میشی370 366 322 47 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
گوسفند و شُتَر و گاو و پلنگ و خِرلنگ321 321 288 332 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں