صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "گفتم"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
دوش می گُفتم بہ شمعِ منزلِ ویرانِ خویش210 210 183 201 بانگ درا
گُفتمت روشن حدیثے گر توانی دار گوش!216 216 189 209 بانگ درا