صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "کنند"، 5 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
ز بیمِ ایں کہ بسُلطاں کنند غمّازی748 748 686 272 ارمغان حجاز
ستارہ می شکنند، آفتاب می سازند”251 251 223 249 بانگ درا
غنچہ باشی کود کانت برکنند470 470 432 188 بال جبریل
می ندانی “اوّل آں بنیاد را ویراں کنند”294 294 264 300 بانگ درا
گُفت رومیؔ “ہر بِناے کُہنہ کآباداں کنند”294 294 264 300 بانگ درا