صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "پوست"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
آدمی دید است، باقی پوست است466 466 429 184 بال جبریل
خُشک مغز و خشک تار و خشک پوست462 462 426 180 بال جبریل
پوستیں بہرِ دَے آمد، نے بہار472 472 434 191 بال جبریل