صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "نواے"، 4 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کے تارو!202 202 174 191 بانگ درا
بشنو اے گُل! از جُدائی ہا شکایت می کنم83 83 51 41 بانگ درا
بیا ساقی نواے مرغِ زار از شاخسار آمد306 306 275 314 بانگ درا
چہ بے پروا گذشتند از نواے صبحگاہِ من742 742 680 263 ارمغان حجاز