صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "نداردت"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
فرزندی من نداردت سود”601 601 550 87 ضرب کلیمNo Audio
آڈیو موجود نہیں
ندارد تنگناے شہر تابِ حُسنِ صحرائی”274 274 244 275 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں