صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "ناتوانی"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
خبر، عقل و خِرد کی ناتوانی716 716 660 232 ارمغان حجازNo Audio
آڈیو موجود نہیں
ناتوانی ہی مری سرمایۂ قوّت نہ ہو54 54 24 7 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں