صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "مباش"، 4 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود626 626 576 112 ضرب کلیمNo Audio
آڈیو موجود نہیں
تُو باید کہ باشی، درم گو مباش”491 490 452 213 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
ہر چند عقلِ کُل شدہ ای بے جُنوں مباش”276 276 246 278 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
“ز بہرِ درم تُند و بدخو مباش491 490 452 213 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں