صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "مباش"، 4 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود626 626 576 112 ضرب کلیم
تُو باید کہ باشی، درم گو مباش”491 490 452 213 بال جبریل
ہر چند عقلِ کُل شدہ ای بے جُنوں مباش”276 276 246 278 بانگ درا
“ز بہرِ درم تُند و بدخو مباش491 490 452 213 بال جبریل