صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "شدیم"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
توگر بہار شدی، ما خزاں شدیم، چہ شد248 248 220 246 بانگ درا
قوی شدیم چہ شد، ناتواں شدیم چہ شد248 248 220 246 بانگ درا
چنیں شدیم چہ شد یا چناں شدیم چہ شد248 248 220 246 بانگ درا