صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "زدند"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
تپش ز شعلہ گر فتند و بر دلِ تو زدند107 107 81 79 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
چہ برقِ جلوہ بخاشاکِ حاصلِ تو زدند!107 107 81 79 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں