صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "خواہی"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود626 626 576 112 ضرب کلیمNo Audio
آڈیو موجود نہیں
خواہی ار صحنِ خانہ نورانی”495 494 456 217 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
شمشیرِ پدر خواہی بازوے پدر آور751 751 688 275 ارمغان حجازNo Audio
آڈیو موجود نہیں