صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "خریدۂ"، 1 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
ترا دل حرم، گِرَوِ عجم، ترا دیں خریدۂ کافری280 280 252 284 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں