صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "خاموشان"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
“عاقبت منزلِ ما وادیِ خاموشان است205 205 177 195 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
“عاقبت منزلِ ما وادیِ خاموشان است481 480 442 202 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں