صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "تپیدنہا"، 1 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
ز فیضِ دل تپیدنہا خروشِ بے نفَس دارم”98 98 69 63 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں