صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "باشی"، 5 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود626 626 576 112 ضرب کلیمNo Audio
آڈیو موجود نہیں
تُو باید کہ باشی، درم گو مباش”491 490 452 213 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
دانہ باشی مُرغکانت برچنند470 470 432 188 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
غنچہ باشی کود کانت برکنند470 470 432 188 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
“گرت ہوا ست کہ با خِضر ہم نشیں باشی268 268 239 269 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں