صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "باشد"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
دل فرازِ عرش باشد نے بہ پست470 470 433 189 بال جبریل
دید آں باشد کہ دیدِ دوست است466 466 429 184 بال جبریل
“ہماں بہتر کہ لیلیٰ در بیاباں جلوہ گر باشد274 274 244 275 بانگ درا