صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "ایں"، 13 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
از کجا می آید ایں آوازِ دوست،462 462 426 180 بال جبریل
از کُجا ایں آتشِ عالم فروز اندوختی211 211 183 202 بانگ درا
ایں سعادت قسمتِ شہباز و شاہیں کردہ اند”281 281 253 286 بانگ درا
بگیر ایں ہمہ سرمایۂ بہار از من521 521 471 1 ضرب کلیم
خوش آں دم کہ ایں نکتہ را بازیابی743 743 682 265 ارمغان حجاز
دیدنِ ہر چیز را شرط است ایں469 469 432 187 بال جبریل
ز بیمِ ایں کہ بسُلطاں کنند غمّازی748 748 686 272 ارمغان حجاز
ز دیوبند حُسین احمد! ایں چہ بوالعجبی است754 754 691 278 ارمغان حجاز
کسے نہ بود کہ ایں داستاں فرو خواند521 521 471 1 ضرب کلیم
کہ ایں دانہ داردزحاصِل نشاں483 482 444 204 بال جبریل
’فُرصتِ کشمکش مدہ ایں دلِ بے قرار را438 440 405 154 بال جبریل
“تو اے پروانہ! ایں گرمی ز شمع محفلے داری253 253 225 252 بانگ درا
“دل اگر میداشت وسعت بے نشاں بود ایں چمن634 634 585 121 ضرب کلیم