صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "اندازیم"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
فلک را سقف بشگافیم و طرحِ دیگر اندازیم”307 307 276 315 بانگ درا
“بیا تا گُل بیفشانیم و مے در ساغر اندازیم307 307 276 315 بانگ درا