صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آنچہ"، 1 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
تو صاحبِ نظری آنچہ در ضمیرِ من است521 521 471 1 ضرب کلیم