صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آموختی"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
کرمکِ بے مایہ را سوزِ کلیم آموختی211 211 183 202 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
یک نظر کردی و آدابِ فنا آموختی146 146 120 127 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
“وفا آموختی از ما، بکارِ دیگراں کر دی181 181 155 167 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں