صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آموختی"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
کرمکِ بے مایہ را سوزِ کلیم آموختی211 211 183 202 بانگ درا
یک نظر کردی و آدابِ فنا آموختی146 146 120 127 بانگ درا
“وفا آموختی از ما، بکارِ دیگراں کر دی181 181 155 167 بانگ درا