صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "گردد"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
دست و جامہ ہم سیہ گردد ازو!464 464 428 182 بال جبریل
دگر شاخِ خلیلؑ از خُونِ ما نم ناک می گردد307 307 275 315 بانگ درا