صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "گذرد"، 1 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
“ہر چہ در دل گُذرد وقفِ زباں دارد شمع158 158 132 141 بانگ درا