صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "گدازی"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
ترا دِیں نفَس شماری، مرا دِیں نفَس گدازی587 587 535 72 ضرب کلیم
خود گدازی نمِ کیفیّت صہبایش بود232 232 203 226 بانگ درا
کارِ خلیلاں خارا گدازی401 397 364 103 بال جبریل