صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "کشتیم"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
کانچہ کشتیم ز خجلت نتواں کرد درو”238 238 209 234 بانگ درا
’کشتیِ مسکین‘ و ’جانِ پاک‘ و ’دیوارِ یتیم‘284 284 256 289 بانگ درا
“خُرما نتواں یافت ازاں خار کہ کشتیم275 275 245 277 بانگ درا