صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "کردست"، 1 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
حق ترا چشمے عطا کردست غافل در نگر294 294 265 301 بانگ درا