صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "چناں"، 3 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
چناں کہ آتشِ او را دگر فرونہ نشاں!484 483 445 205 بال جبریل
چنیں شدیم چہ شد یا چناں شدیم چہ شد248 248 220 246 بانگ درا
“مرا از شکستن چُناں عار ناید281 281 254 287 بانگ درا