صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "چرب"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
آہ! یہ قومِ نجیب و چرب دست و تر دماغ739 739 678 259 ارمغان حجاز