صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "پنداشتی"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
تُو دلِ خود را دلے پنداشتی470 470 433 189 بال جبریل