صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "نوارا"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
نوارا تلخ تر می زن چو ذوقِ نغمہ کم یابی268 268 238 268 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
“نوا را تلخ تر می زن چو ذوقِ نغمہ کم یابی”297 297 267 304 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں