صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "نتواں"، 4 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
در معرکہ بے سوزِ تو ذوقے نتواں یافت688 688 637 179 ضرب کلیم
دیبا نتواں بافت ازاں پشم کہ رشتیم”275 275 245 277 بانگ درا
کانچہ کشتیم ز خجلت نتواں کرد درو”238 238 209 234 بانگ درا
“خُرما نتواں یافت ازاں خار کہ کشتیم275 275 245 277 بانگ درا