صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "نامد"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
تا دلِ صاحبدلے نامد بہ درد466 466 430 185 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
مِینا مدام شورشِ قُلقُل سے پا بَہ گل206 206 178 196 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
چلنا، چلنا، مدام چلنا144 144 119 124 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں