صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "منار"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
تیرا منارِ بلند جلوہ گہِ جبرئیل420 423 388 130 بال جبریل
منارِ خواب گہِ شہسوارِ چغتائی121 121 95 96 بانگ درا