صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "منار"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
تیرا منارِ بلند جلوہ گہِ جبرئیل420 423 388 130 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
منارِ خواب گہِ شہسوارِ چغتائی121 121 95 96 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں