صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "مرداں"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
آئینِ جوانمرداں، حق گوئی و بےباکی390 386 349 83 بال جبریل
کارِ مرداں روشنی و گرمی است472 472 434 191 بال جبریل