صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "ماخوذ"، 13 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
(ماخوذ از انوریؔ)442 444 409 158 بال جبریل
(ماخوذ از ایمرسن)61 61 31 15 بانگ درا
(ماخوذ از ایمرسن)95 95 63 56 بانگ درا
(ماخوذ از جرمن)500 499 461 223 بال جبریل
(ماخوذ از لانگ فیلو)88 88 56 47 بانگ درا
(ماخوذ از محی الدّین ابنِ عربیؒ)561 561 510 44 ضرب کلیم
(ماخوذ از نطشہ)498 497 459 221 بال جبریل
(ماخوذ از ولیم کو پر)66 66 35 20 بانگ درا
(ماخوذ از ٹینی سن)89 89 57 48 بانگ درا
(ماخوذ)59 59 29 12 بانگ درا
(ماخوذ)62 62 32 16 بانگ درا
(ماخوذ)65 65 34 19 بانگ درا
(ماخوذ)67 67 36 21 بانگ درا