صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "فگن"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
اُٹھ گیا ناوک فگن، مارے گا دل پر تِیر کون؟117 117 90 90 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
فتادگی و سر افگندگی تری معراج!595 595 544 82 ضرب کلیمNo Audio
آڈیو موجود نہیں
نہ ستیزہ گاہِ جہاں نئی نہ حریفِ پنجہ فگن نئے280 280 253 285 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں