صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "فربہ"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
جاں لاغر و تن فربہ و ملبُوس بدن زیب493 492 454 215 بال جبریل