صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "فتند"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
تپش ز شعلہ گر فتند و بر دلِ تو زدند107 107 81 79 بانگ درا
مگر فطرت تری اُفتندہ اور بیگم کی شان اونچی273 273 243 274 بانگ درا