صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "غرۂ"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
غرّۂ شوّال یا ہلالِ عید208 208 181 199 بانگ درا
غرّۂ شوّال! اے نُورِ نگاہِ روزہ‌دار208 208 181 199 بانگ درا