صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "ظرف"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
فیضِ ساقی شبنم آسا، ظرفِ دل دریا طلب149 149 123 130 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدرؓ411 408 375 118 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردا ہو!230 230 201 224 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں