صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "صابر"، 1 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
“دلے کہ عاشق و صابر بود مگر سنگ است724 724 666 243 ارمغان حجاز