صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "صابر"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“دلے کہ عاشق و صابر بود مگر سنگ است724 724 666 243 ارمغان حجاز