صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "شیرازی"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
دُعا بگو ز فقیراں بہ تُرکِ شیرازی748 748 686 272 ارمغان حجاز
ربود آں تُرکِ شیرازی دلِ تبریز و کابل را298 298 268 305 بانگ درا