صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "شکنند"، 1 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
ستارہ می شکنند، آفتاب می سازند”251 251 223 249 بانگ درا