صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "شنید"، 4 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
بُلبل چہ گفت و گُل چہ شنید و صبا چہ کرد”250 250 222 248 بانگ درا
جی سکتے ہیں بے روشنیِ دانش و فرہنگ405 401 368 109 بال جبریل
نہیں منّت کشِ تابِ شنیدن داستاں میری98 98 68 62 بانگ درا
پروانے کو تپش دی، جُگنو کو روشنی دی111 111 84 83 بانگ درا