صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "شدن"، 4 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
خالی از خویش شُدن صورتِ مینایش بود232 232 203 226 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
دل فرازِ عرش باشد نے بہ پست470 470 433 189 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
قوی شدیم چہ شد، ناتواں شدیم چہ شد248 248 220 246 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
“سرکشی باہر کہ کردی رامِ او باید شدن249 249 221 247 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں