صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "شدن"، 4 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
خالی از خویش شُدن صورتِ مینایش بود232 232 203 226 بانگ درا
دل فرازِ عرش باشد نے بہ پست470 470 433 189 بال جبریل
قوی شدیم چہ شد، ناتواں شدیم چہ شد248 248 220 246 بانگ درا
“سرکشی باہر کہ کردی رامِ او باید شدن249 249 221 247 بانگ درا