صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "شاخسار"، 3 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
بیا ساقی نواے مرغِ زار از شاخسار آمد306 306 275 314 بانگ درا
تڑپ صحنِ چمن میں، آشیاں میں، شاخساروں میں297 297 267 304 بانگ درا
میانِ شاخساراں صحبتِ مرغِ چمن کب تک!300 300 270 308 بانگ درا