صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "سیمین"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
جس طرح ڈُوبتی ہے کشتیِ سیمینِ قمر141 141 116 121 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
دامِ سیمینِ تخیّل ہے مرا آفاق گیر265 265 235 265 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں