صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "سازند"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
ستارہ می شکنند، آفتاب می سازند”251 251 223 249 بانگ درا
“مغاں کہ دانۂ انگور آب می سازند251 251 223 249 بانگ درا