صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "سازند"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
ستارہ می شکنند، آفتاب می سازند”251 251 223 249 بانگ درا
“مغاں کہ دانۂ انگور آب می سازند251 251 223 249 بانگ درا