صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "زیرکی"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
زیرکی بفروش و حیرانی بخر467 467 430 185 بال جبریل
زیرکی ظنّ است و حیرانی نظر467 467 430 185 بال جبریل