صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "زود"، 5 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
آہ! وہ زندانیِ نزدیک و دُور و دیر و زُود559 559 508 42 ضرب کلیمNo Audio
آڈیو موجود نہیں
بڑی تیز جولاں، بڑی زود رس454 455 419 172 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
در غمِ دیگر بسوز و دیگراں را ہم بسوز216 216 189 209 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
سوز و ساز و درد و داغ و جستجوے و آرزو473 473 435 192 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ471 471 434 190 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں