صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "زود"، 5 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
آہ! وہ زندانیِ نزدیک و دُور و دیر و زُود559 559 508 42 ضرب کلیم
بڑی تیز جولاں، بڑی زود رس454 455 419 172 بال جبریل
در غمِ دیگر بسوز و دیگراں را ہم بسوز216 216 189 209 بانگ درا
سوز و ساز و درد و داغ و جستجوے و آرزو473 473 435 192 بال جبریل
کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ471 471 434 190 بال جبریل